Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos både børn, unge og voksne. Autisme er neurologisk betinget. Autisme påvirker måden man opfatter verden på og hvordan man interagerer med andre mennesker. Det er ofte i mødet med mennesker at autismen bliver til et handicap, fordi det kan være svært at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre. For at dække det brede felt af neurologiske karakteristika som udgør autismediagnoser, bruger man betegnelsen autismespektrumsforstyrrelser. Autisme kan også være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, fx ADHD og mental retardering og psykiske lidelser som angst og depression.

De tre kerneområder inden for autisme

Man taler om 3 kerneområder indenfor autismespekteret der udgør symptomer der ofte karakteriserer træk ved autisme.

 1. Afvigende socialt samspil
 2. Kommunikation og begrænset fantasi og forestillingsevne, der ofte viser sig ved ritualiseret, stereotyp adfærd
 3. Indsnævrede interesseområder

Karakteristika inden for de tre kerneområder kommer til udtryk på flere forskellige måder hos mennesker med autisme.

 • Svært at have naturlig øjenkontakt

 • Svært ved at aflæse sociale signaler

 • Svært ved at forstå humor og ironi

 • Svær at aflæse for andre

 • Særligt sensitiv overfor lyd, smag og berøring m.m.

 • Mangler situationsfornemmelse

 • Forstår ting bogstaveligt

 • Fokuserer på detaljer frem for helheder

 • Gode til at fordybe sig i særlige interesser

Autisme og ledsagende tilstande

Når man som barn eller ung har autisme, kan der være en række psykiske lidelser forbundet med diagnosen. Børn med autisme har ofte en øget risiko for andre børnepsykiatriske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og sjældne sygdomme i tillæg til autismen. Det kaldes komorbiditet når der er flere diagnoser til stede hos den enkelte person. Børn med autisme kan ofte lide af enten angst, ADHD eller udviklingshæmning.

De ledsagende tilstande gør ofte, at barnets vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse. F.eks. kan en tilstand som ADHD hos nogle ”overskygge” symptomer på autisme og gøre det sværere at stille en diagnose. Normaltbegavede børn og unge med autisme oplever ofte angst, og deres evne til at fungere i hverdagen kan være meget nedsat. Det er derfor vigtigt, at man også giver behandling mod angst.

Vi erfarer, at særligt mange børn med autisme også lever med angst, og derfor kan der være behov for angstbehandling hvis angsten er hæmmende for barnets trivsel og livsudfoldelse.

Vi tilbyder derfor kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi. Ligesom vi tilbyder vejledningsforløb til familierne og psykoedukation, hvor familien lærer autisme- og angstdiagnosen at kende, og om hvordan den fungerer. Vi tilbyder også selvforståelsesforløb og støttesamtaler til det enkelte barn eller ung.

Kilde: Socialstyrelsen og  Region Midtjyllands psykiatri

Hvordan støtter vi børn med autisme?

I Leute løser vi mange specialpædagogiske opgaver hos familier der har børn med autisme. Der er mange måder at yde støtte til det enkelte barn og familien på, når en autismediagnose udfordrer.

Aflastning kan være en løsning, der gavner familier med børn eller unge med autisme så de bedre kan fungere i dagligdagen, og eventuelle søskende kan få tilgodeset deres behov imens forældrene aflastes.

Aflastningen kan fx bestå af:

 • Ekstra støtte og opmærksomhed til barnet med autisme

 • Støtte til sociale kompetencer i særlige situationer

 • Forældrene kan tilgodese søskendes behov

 • Familien får et pusterum i hverdagen

 • Mulighed for ture ud af huset og dyrke barnets særinteresser

Hvilke former for autisme findes der?

Infantil autisme

Som ordet beskriver, er her tale om børn i det tidlige stadie af barndommen. For at stille diagnosen infantil autisme skal der være tegn på afvigende udvikling allerede inden tre-årsalderen og symptomer fra alle tre kerneområder – begrænset evne til socialt samspil, kommunikation og særlige adfærdsmønstre. Omkring 75 procent af børn med infantil autisme er samtidig mentalt retarderede i forskellig grad.

Region Midtjylland

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom en udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret. Det er en mildere form for autisme, der viser sig ved at barnet eller unge i større eller mindre grad har manglende forståelse for det sociale samspil mellem mennesker. Motoriske udfordringer, snævre interesser og have svært ved at give udtryk for deres tanker, følelser og behov, er alle kendetegn. Aspergers syndrom opdages som regel først i 5-10-års alderen efter at forældrene gennem længere tid har oplevet, at barnet har svært ved at indgå i sociale sammenhænge i børnehaven eller skolen.

Region Hovedstadens psykiatri

Atypisk autisme

Atypisk autisme adskiller sig fra infantil autisme, fordi symptomerne først optræder efter tre-årsalderen, og/eller fordi barnet kun har symptomer inden for et eller to af de tre kerneområder. Barnets symptomer vil ofte være lige så tydelige som ved infantil autisme. Børn med atypisk autisme kan også være mentalt retarderede.

GUA

GUA (Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden) er også en udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret man diagnosticerer børn med, når man kan udelukke de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Mennesker med GUA er normaltbegavet og fremstår en stor del af tiden ganske almindelige uden de klassiske træk fra autismens kerneområder. De har også flere sociale kompetencer end hvad man ser ved infantil autisme, men med diagnosen GUA har man stadig svært ved at bevare sociale relationer. Kendetegn når man diagnosticeres med GUA er også at man kan være følelsesmæssigt meget svingende, have det svært ved uforberedte handlinger og ikke altid evner at regulere egne følelser. Oplevelsen af følelsesmæssigt kaos er ligeledes et kendetegn samt angst og impulsivitet. Mange med GUA har ofte en anden lidelse som ADHD, OCD, angst eller spiseforstyrrelser.

GUU

Man giver diagnosen GUU (Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret), når barnet, den unge eller voksne ikke er besværet i alle af autismens tre kerneområder, og hvis vanskelighederne ikke var tydelige før barnet, var 6 år. Det kan være at det kun er 1 eller 2 ud af de 3 kerneområder som barnet har vanskeligheder med. Eksempelvis kommunikation kan være vanskelig for banet eller den unge, hvorimod den sociale interaktion ikke er vanskelig. Diagnosen gives ofte til unge eller unge voksne som har været specielle i hele skoleforløbet, men har klaret sig igennem skolen. Dog formår de ofte ikke at fastholde tilknytningen til hverken studie eller arbejdsmarked på grund af autismelignende vanskeligheder.

Charlotte-Amalie fra Leute har virkelig gjort en forskel for vores familie

Da Adam i oktober 2017 fik konstateret infantil autisme, var det kulminationen på et meget langt udredningsforløb. Adam har fået sin diagnose sent og det har betydet, at vi har skulle lære Adam at kende på ny. Vores forhold var præget af negativ kontakt i forhold til krav om skole. Adams modstand og angst ligger meget på skole, så vi havde brug for, at jeg ikke skulle være en del af den del af Adams liv” fortæller Adams mor.

Familien blev tilbudt hjælp fra Leute og det var en helt ny verden, der åbnede sig. “Charlotte-Amalie har virkelig gjort en forskel for vores familie og for mig som mor. Hun giver konkret vejledning. Vi har en diagnose og så har vi brug for at vide, hvordan vi kommer videre efter det”. “Mange af de andre steder Adam har været, har de sagt: vi kan ikke nå ind til ham. Charlotte-Amalie tager mange kampe med ham, men det er kun en succeshistorie. Jeg håber at andre forældre, som er lige så desperate som vi var, kan blive inspirerede”. 

Læs hele casehistorien her

Skriv til os

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Andre opgaver, vi løser