Loading...
Autisme2022-10-20T14:22:50+02:00

Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos både børn, unge og voksne. Autisme er neurologisk betinget. Autisme påvirker måden man opfatter verden på og hvordan man interagerer med andre mennesker. Det er ofte i mødet med mennesker at autismen bliver til et handicap, fordi det kan være svært at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre. For at dække det brede felt af neurologiske karakteristika som udgør autismediagnoser, bruger man betegnelsen autismespektrumsforstyrrelser. Autisme kan også være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, fx ADHD og mental retardering og psykiske lidelser som angst og depression.

Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos både børn, unge og voksne. Autisme er neurologisk betinget. Autisme påvirker måden man opfatter verden på og hvordan man interagerer med andre mennesker. Det er ofte i mødet med mennesker at autismen bliver til et handicap, fordi det kan være svært at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre. For at dække det brede felt af neurologiske karakteristika som udgør autismediagnoser, bruger man betegnelsen autismespektrumsforstyrrelser. Autisme kan også være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, fx ADHD og mental retardering og psykiske lidelser som angst og depression.

De tre kerneområder inden for autisme

Man taler om 3 kerneområder indenfor autismespekteret der udgør symptomer der ofte karakteriserer træk ved autisme.

 • Afvigende socialt samspil

 • Kommunikation og begrænset fantasi og forestillingsevne, der ofte viser sig ved ritualiseret, stereotyp adfærd

 • Indsnævrede interesseområder

Karakteristika inden for de tre kerneområder kommer til udtryk på flere forskellige måder hos mennesker med autisme.

 • Svært at have naturlig øjenkontakt

 • Svært ved at aflæse sociale signaler

 • Svært ved at forstå humor og ironi

 • Svær at aflæse for andre

 • Særligt sensitiv overfor lyd, smag og berøring m.m.

 • Mangler situationsfornemmelse

 • Forstår ting bogstaveligt

 • Fokuserer på detaljer frem for helheder

 • Gode til at fordybe sig i særlige interesser

Hvad er ASF?

ASF dækker over begrebet autismespektrumforstyrrelser. Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse der påvirker opfattelsen af omgivelserne og måden man interagerer med andre på. Autisme betegnes som ’gennemgribende’, det betyder, at alt, hvad man siger, tænker og gør, er berørt af autismen. 3 pct. af drenge og 1 pct. af piger bliver diagnosticeret med autisme.

Når man bliver diagnosticeret med udviklingsforstyrrelsen autisme, bliver man i dag placeret et sted på autismespektret. Hvor man tidligere diagnosticerede børn, unge og voksne med autisme ved enkeltdiagnoser som Aspergers Syndrom, GUA, GUU, atypisk autisme, infantil autisme blandt flere, findes der nu kun ASF.

Du kan læse mere om hvordan kriterierne for autismediagnosticeringen er ændret, og hvad det betyder for vores forståelse af autismediagnosen nedenfor.

Et historisk diagnoseskift2022-08-26T10:28:48+02:00

Efter snart 30 år er autismediagnosen blevet ændret i WHO’s diagnosemanual. Manualen afspejler den nyeste viden om udviklingsforstyrrelsen. Selvom ændringerne på papiret måske ser små ud, er det et udtryk for et markant skift i forståelsen af autisme.

Flere forskningsmiljøer inden for lægevidenskaben, psykologien og det pædagogiske felt, peger på at der er tale om et paradigmeskifte i måden vi forstår autismediagnosen på, og at det kan have indflydelse på hvordan vi behandler det enkelte menneske med autisme på.

“Den nye diagnose er udtryk for, at vi har en helt anden viden i dag og ikke ser det som separate diagnoser, men et spektrum, hvor der kan være grader af autisme.”

Professor og forskningsleder i børne- og ungdomspsykiatri på SDU Niels Bilenberg.

I den nye diagnosemanual er der større fokus på, at ikke to mennesker med autisme er ens, men at de kan have en del til fælles. Nadjia Tamechmecht, socialpædagog og konsulent for Center for mentalisering, forklarer at man med de nye diagnosekriterier i højere grad beskriver det enkelte menneske og de ressourcer samt vanskeligheder som optræder.

Derudover er der også kommet et langt større fokus på komorbiditet når man diagnosticerer (at man kan have flere psykiatriske diagnoser samtidig). Tidligere tænkte man oftere at autismediagnosen forklarede alt. Men der er mange mennesker med autisme, der lider af fx angst eller OCD og hvor tillægsdiagnosen måske fylder langt mere end selve autismediagnosen.

Kommer de nye diagnosekriterier og det humanistiske paradigmeskifte til at ændre måden vi arbejder på med mennesker der har autisme?

Nadjia Tamechmecht mener at man med de nye diagnosekriterier aflyser idéen om en særlig form for autismepædagogik der passer til alle. Og at vi i stedet kommer til at arbejde med individuelt tilrettelagt socialpædagogik i relation til mennesker med autisme. Især fordi eventuelle psykiske lidelser og andre udviklingsforstyrrelser er væsentlige, når man som socialpædagog skal prøve at forstå og støtte det hele menneske.

Kort fortalt kommer vi til at støtte den enkelte med autisme gennem relations arbejde, at støtte ´jeg´et gennem metoder som spejling, mentalisering og kontaktarbejde, fremfor det øgede fokus på struktur og piktogrammer, der er nu.

Når det er sagt, er der jo mange mennesker, der profiterer af fx genkendelige strukturer – men det er ikke one size fits all”

Nadjia Tamechmecht.

Kilder:

https://sl.dk/fagligtfokus/autisme-diagnosen-er-ndret-sdan-arbejder-du-med-asf/30794_fagblad/show

https://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autism

 

Hvordan støtter vi børn og unge med autisme?

I Leute løser vi mange specialpædagogiske opgaver hos familier der har børn med autisme. Der er mange måder at yde støtte til det enkelte barn og familien på, når en autismediagnose udfordrer.

Aflastning kan være en løsning, der gavner familier med børn eller unge med autisme så de bedre kan fungere i dagligdagen, og eventuelle søskende kan få tilgodeset deres behov imens forældrene aflastes.

Aflastningen kan fx bestå af:

 • Ekstra støtte og opmærksomhed til barnet med autisme

 • Støtte til sociale kompetencer i særlige situationer

 • Forældrene kan tilgodese søskendes behov

 • Familien får et pusterum i hverdagen

 • Mulighed for ture ud af huset og dyrke barnets særinteresser

Autisme og ledsagende tilstande

Når man som barn eller ung har autisme, kan der være en række psykiske lidelser forbundet med diagnosen. Børn med autisme har ofte en øget risiko for andre psykiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og sjældne sygdomme i tillæg til autismen. Det kaldes komorbiditet når der er flere diagnoser til stede hos den enkelte person. Børn med autisme kan ofte lide af enten angst, ADHD eller udviklingshæmning.

De ledsagende tilstande gør ofte, at barnets vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse. F.eks. kan en tilstand som ADHD hos nogle ”overskygge” symptomer på autisme og gøre det sværere at stille en diagnose. Normaltbegavede børn og unge med autisme oplever ofte angst, og deres evne til at fungere i hverdagen kan være meget nedsat.

Vi erfarer, at særligt mange børn med autisme også lever med angst, og derfor er der ofte behov for angstbehandling hvis angsten er hæmmende for barnets trivsel og livsudfoldelse.

Vi tilbyder derfor kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi. Ligesom vi tilbyder vejledningsforløb til familierne og psykoedukation, hvor familien lærer autisme- og angstdiagnosen at kende og hvordan den fungerer. Vi tilbyder også selvforståelsesforløb og støttesamtaler til det enkelte barn eller ung.

Kilde: Socialstyrelsen og  Region Midtjyllands psykiatri & Region Hovedstadens psykiatri.

Kontakt os

Forældre til Adam siger…

Charlotte-Amalie fra Leute har virkelig gjort en forskel for vores familie

Da Adam i oktober 2017 fik konstateret infantil autisme, var det kulminationen på et meget langt udredningsforløb. Adam har fået sin diagnose sent og det har betydet, at vi har skulle lære Adam at kende på ny. Vores forhold var præget af negativ kontakt i forhold til krav om skole. Adams modstand og angst ligger meget på skole, så vi havde brug for, at jeg ikke skulle være en del af den del af Adams liv” fortæller Adams mor.

Familien blev tilbudt hjælp fra Leute og det var en helt ny verden, der åbnede sig. “Charlotte-Amalie har virkelig gjort en forskel for vores familie og for mig som mor. Hun giver konkret vejledning. Vi har en diagnose og så har vi brug for at vide, hvordan vi kommer videre efter det”. “Mange af de andre steder Adam har været, har de sagt: vi kan ikke nå ind til ham. Charlotte-Amalie tager mange kampe med ham, men det er kun en succeshistorie. Jeg håber at andre forældre, som er lige så desperate som vi var, kan blive inspirerede”. 

Læs andre casehistorier her

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top