Hvad er skolefravær?

Når et barn har bekymrende skolefravær og ikke kommer i skole, er det et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er ofte mange årsager til at et barn ikke kommer i skole, ligesom mange tiltag ofte er afprøvet. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af mulige årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel. Fælles for børnene er, at de ikke har været i skole i kortere eller længere tid.

Bag om skolefravær 

Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet og barnets familie. Særligt børn med autismespektrumforstyrrelser og angst er i særlig risiko for at udvikle bekymrende og massivt skolefravær. Alt for mange børn er i mistrivsel, hvor skolefraværet opdages for sent og før relevante tiltag igangsættes. Mange børn oplever ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i de problematikker, der handler om deres skolefravær og mistrivsel.

Vi ved, hvor vigtigt det er at sætte ind målrettet og helhedsorienteret i skolefraværssager, hvis vi skal lykkes med at skabe en positiv forandring hos det enkelte barn eller ung. Målet er at flere børn skal i trivsel og tilbage i skole. Ved at kombinere vores erfaring med børn og unge der har særlige behov og en bekymrende eller massiv fraværsproblematik med den nyeste viden på området, kan vi skabe en positiv udvikling selv i de mest komplekse og udfordrede skolefraværssager.

One size fits all?

Vi ved at det kræver flere sideløbende og individuelt tilpassede indsatser, når vi skal sikre en positiv udvikling i den enkelte skolefraværssag. I vores fraværspakke Tilbage i Skole kan forældre til børn med bekymrende eller massivt skolefravær, familierådgivere i kommunerne, skolesocialrådgivere og psykologer på skolerne, få et større indblik i, hvad Leute konkret sætter ind med hos den enkelte familie. 

Det kan være at familievejledning og aflastning er en del af en samlet løsning man igangsætter, hvor det i andre sager kan være, at familien har behov for mere end vejledning og rådgivning, hvor det er aktuelt med familiebehandling og støtte-kontaktpersonsordning. Særligt for vores børn og familier med bekymrende eller massivt skolefravær gælder, at der altid er tilknyttet en fraværskonsulent hos den enkelte familie, der med sin koordinerende tovholderfunktion sikrer råd tråd, realistiske mål for barnets trivsel og skoletilstedeværelse.

Fraværskonsulenten lærer familiens udfordringer at kende og styrker det tværfaglige samarbejde mellem familien, skole og myndighed for at sikre fælles forståelse af de mål der arbejdes efter, når vi ønsker at se et barn i trivsel med en øget skoletilstedeværelse. Fraværskonsulentens rolle er blandt andet også at frigøre ressourcer til forældrene. Dermed kan forældrene i langt højere grad fokusere på at understøtte deres barns trivsel en særdeles svær tid for både forældre og barnet.

Konsekvenser

Bekymrende og massivt skolefravær ses i stigende grad blandt børn og unge. Skolefravær kan have omsiggribende konsekvenser for det enkelte barn og familien. I nogle tilfælde, er barnets eneste kontakt dets forældre gennem længere tid. Forældrene kan have svært ved at få enderne til at hænge sammen når arbejdslivet skal passes.

Fravær gennem længere tid kan påvirke børnenes sociale, emotionelle og faglige udvikling i en negativ retning. Ligesom at børnene kan have svært ved at mestre hverdagsaktiviteter, klare stressudløsende situationer, og i højere grad isolerer sig og har konflikter med kammerater og familien.

Bekymrende og massivt skolefravær giver desværre barnet eller den unge dårligere forudsætninger for at leve et selvstændigt liv, og det kan følge barnet helt ind i voksenlivet. Forskningen viser, at der er stort sammenfald mellem omfattende skolefravær for så senere i livet at ende i arbejdsløshed, få dårligere mentalt eller fysisk helbred.

Med andre ord, er der rigtig mange gode grunde til at sætte ind mod børns mistrivsel og skolefravær på både den korte og lange bane. Det gør vi i Leute med vores målrettede og helhedsorienterede indsats Tilbage I skole. 

Mette fra Leute hjælper Melina med at skabe den rette struktur for dagen

Melina på 12 år har skolevægring. Melina har haft diagnosen autisme siden hun var syv år. Melina trives ikke i sin skole. Hun har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler og føler hun glider væk fra fællesskabet. Hun vil ikke ud af sengen om morgenen. Melina bor alene med sin mor og Melinas manglende skolegang er årsag til et meget højt konfliktniveau mellem Melina og hendes mor. Familiens sagsbehandler har derfor bevilget støtte til familien.

Mette fra Leute, der er uddannet pædagog og har stor erfaring med autisme og skolevægring, har hjulpet Melina med at håndtere sin skolevægring. Mette møder ind hos Melina kl 7 om morgenen og skaber den rette struktur for dagen. Melinas mor sørger for at forlade hjemmet. Mette sikrer sig at Melina får morgenmad, kommer i tøjet og hun støtter Melina i at transportere sig til skole. I starten betød det, at Mette kørte Melina i skole. Over tiden har de øvet at tage med bus til skole. Mette har løbende holdt kontakt med Melina og hjulpet hende med at forberede sig på skoledage, der ikke ligner de andre – fx når klassen skal på tur, ligesom hun har talt med hende om konflikter, personlig hygiejne, struktur på hverdagen, lektier og lignende.

Læs andre casehistorier her

Skriv til os:

    Logo_Leute

    Vi er her for at hjælpe dig

    Kontakt os

    Andre opgaver, vi løser