Hvad er skolefravær?

Når et barn har bekymrende skolefravær og ikke kommer i skole, er det et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er ofte mange årsager til at et barn ikke kommer i skole, ligesom mange tiltag ofte er afprøvet. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af mulige årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel. Fælles for børnene er, at de ikke har været i skole i kortere eller længere tid.

Hvad er skolefravær?

Når et barn har bekymrende skolefravær og ikke kommer i skole, er det et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er ofte mange årsager til at et barn ikke kommer i skole, ligesom mange tiltag ofte er afprøvet. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af mulige årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel. Fælles for børnene er, at de ikke har været i skole i kortere eller længere tid.

Hvordan opstår skolefravær? 

Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet og barnets familie. Særligt børn med autismespektrumforstyrrelser og angst er i særlig risiko for at udvikle bekymrende og massivt skolefravær. Alt for mange børn er i mistrivsel, hvor skolefraværet opdages for sent og før relevante tiltag igangsættes. Mange børn oplever ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i de problematikker, der handler om deres skolefravær og mistrivsel.

Fraværskonsulentens opgave

Fraværskonsulenten lærer familiens udfordringer at kende og styrker det tværfaglige samarbejde mellem familien, skole og myndighed for at sikre fælles forståelse af de mål der arbejdes efter. Fraværskonsulentens rolle er blandt andet at frigøre ressourcer til forældrene. Dermed kan forældrene i langt højere grad fokusere på at understøtte deres barns trivsel i en svær tid for både forældre og barnet.

Hvordan støtter vi børn og unge med skolefravær?

Det er vigtigt at sætte ind målrettet og helhedsorienteret i skolefraværssager hvis vi skal lykkes med at skabe en positiv forandring hos den enkelte elev. Målet for os er, at flere børn skal i trivsel og tilbage i skole.

Vi kombinerer vores erfaring med målgruppen af børn og unge der har særlige behov og en bekymrende eller massiv fraværsproblematik med den nyeste viden på området. Vi har erfaring med at skabe positiv udvikling selv i de mest komplekse skolefraværssager.

Et individuelt tilrettelagt forløb

Det kræver både sideløbende og individuelt tilpassede indsatser, når vi skal skabe en positiv udvikling i den enkelte skolefraværssag. I vores fraværspakke Tilbage i Skole kan forældre til børn med bekymrende eller massivt skolefravær, familierådgivere i kommunerne, skolesocialrådgivere og psykologer på skolerne, få et større indblik i, hvad Leute konkret sætter ind med hos den enkelte familie.

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i den enkelte fraværssag og barnets trivselsproblematik. Vi kan arbejde med et barns eller ungs fraværsproblematik gennem de sociale foranstaltninger der allerede er igangsat i familien, og vi kan opstarte en ny indsats til gavn for familien.

Eksempelvis kan Familievejledning og aflastning være indsatser hvor man med fordel kan arbejde med den fraværsproblematik familien også har.

Det samme gør sig gældende med familiebehandling og støtte-kontaktpersonsordning.

Særligt for vores skolefraværspakke gælder, at den enkelte familie kan få tilknyttet en fraværskonsulent, der med sin koordinerende tovholderfunktion sikrer råd tråd, realistiske mål for barnets trivsel og skoletilstedeværelse.

Få mere at vide

Case

Mette fra Leute hjælper Melina med at skabe den rette struktur for dagen

Melina på 12 år har skolevægring. Melina har haft diagnosen autisme siden hun var syv år. Melina trives ikke i sin skole. Hun har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler og føler hun glider væk fra fællesskabet. Hun vil ikke ud af sengen om morgenen. Melina bor alene med sin mor og Melinas manglende skolegang er årsag til et meget højt konfliktniveau mellem Melina og hendes mor. Familiens sagsbehandler har derfor bevilget støtte til familien.

Mette fra Leute, der er uddannet pædagog og har stor erfaring med autisme og skolevægring, har hjulpet Melina med at håndtere sin skolevægring. Mette møder ind hos Melina kl 7 om morgenen og skaber den rette struktur for dagen. Melinas mor sørger for at forlade hjemmet. Mette sikrer sig at Melina får morgenmad, kommer i tøjet og hun støtter Melina i at transportere sig til skole. I starten betød det, at Mette kørte Melina i skole. Over tiden har de øvet at tage med bus til skole. Mette har løbende holdt kontakt med Melina og hjulpet hende med at forberede sig på skoledage, der ikke ligner de andre – fx når klassen skal på tur, ligesom hun har talt med hende om konflikter, personlig hygiejne, struktur på hverdagen, lektier og lignende.

Læs andre casehistorier her

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser